web counter

ไม่มีรีวิว

0% ของแขกที่แนะนำ

0 จาก 5 คะแนนจากแขก

ไม่มีรีวิว

ไฮไลท์ทัวร์

มัลดีฟส์

EASY PACKAGE MALDIVES (Hulhumle 4D3N)

🛫 เที่ยวมัลดีฟส์กับราคาที่ใครๆก็ไปได้กับลูกช้างทัวร์  🛫

ทะเลมัลดีฟส์  ถือได้เป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบทะเล หาดทรายสีขาว น้ำทะเลสีฟ้า ตัดกับท้องฟ้าสีครามได้อย่างลงตัว อีกทั้งที่พักสุดหรู อาหารสุดอร่อย พร้อมกิจกรรมทางน้ำสนุกๆให้ทำอย่างสนุกสนานที่ มัลดีฟส์ ยิ่งเข้าช่วงน่าร้อน ทะเลมัลดีฟส์ ยิ่งเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับคนที่รักทะเลอย่างมาก หากใครได้ไปสัมผัสสักครั้งจะได้รู้ว่า สวรรค์นั้นมีอยู่จริงๆ บนโลกใบนี้…

Easy Pavkage Maldives

💟 พักเกาะฮุลุมาเล่ 3 คืน อาหารครบทุกมื้อ
💟 ฟรี!
ซิตี้ทัวร์เมืองมาเล่
💟 ฟรี! ชมหมู่บ้านชาวเกาะ
💟 ฟรี! เที่ยวรีสอร์ทหรูบนเกาะ
พร้อมบุฟเฟต์อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
💟 ฟรี! เข้าเลาจ์บางกอกแอร์เวย์

อัตราค่าบริการ

กำหนดวันเดินทาง

ผู้ใหญ่ 1 ท่าน

พักห้องละ 2 ท่าน

    31  ตุลาคม – 3  พฤศจิกายน 2561 25,900
    08 – 11  พฤศจิกายน 2561 25,900
    14 – 17  พฤศจิกายน 2561 25,900
    22 – 25  พฤศจิกายน 2561 25,900
    28  พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2561 25,900
    05 – 08   ธันวาคม   2561 (วันพ่อแห่งชาติ) 25,900
    06 – 09   ธันวาคม   2561 25,900
    12 – 15   ธันวาคม   2561 25,900
    13 – 16   ธันวาคม   2561 25,900
    16 – 19   มกราคม   2562 25,900
    17 – 20   มกราคม   2562 25,900
    30  มกราคม – 02  กุมภาพันธ์ 2562 25,900
    31  มกราคม – 03  กุมภาพันธ์ 2562 25,900
    07 – 10  กุมภาพันธ์  2562 25,900
    13 – 16  กุมภาพันธ์  2562 25,900
    21 – 24  กุมภาพันธ์  2562 25,900
    27  กุมภาพันธ์ – 02  มีนาคม 2562 25,900
    06 – 09   มีนาคม   2562 25,900
    07 – 10   มีนาคม   2562 25,900
    20 – 23   มีนาคม   2562 25,900
    03 – 06   เมษายน  2562 (วันจักรี) 25,900
    04 – 07   เมษายน  2562 (วันจักรี) 25,900
    24 – 27   เมษายน  2562 25,900
    25 – 28   เมษายน  2562 25,900
::ราคาโปรโมชั่น ไม่มีราคาเด็ก::

Turquoise Residence

💟 ที่พักห่างจาก Ferry Terminal Park  1.1 km.
💟 ให้บริการที่พักพร้อมฟรี WiFi
💟 ห้องพักมีทีวีจอแบน
💟 มีแผนกต้อนรับให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
💟 มีหม้อชาไฟฟ้า และตู้เย็น
💟 บุฟเฟ่ต์อาหารเช้า

กรุณาเช็คห้องพักว่างก่อนทำการจอง !!!
เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น กรุณาชำระยอดเต็มจำนวน ภายใน 3 วันหลังจากที่ทำการจอง
หากไม่ชำระภายในวันที่กำหนด ทางบริษัทขออนุญาตตัดที่นั่งตามเงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเที่ยวบินที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 • ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ำมัน
 • ค่าห้องพักโรงแรม (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวหรือระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 • ค่าประกันอุบัติเหตุประเภท Medical Insurance คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่ายของแต่ละประเทศ

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • ชำระยอดเต็มจำนวน หลังจากทำการจองภายใน 3 วัน

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 • กรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น ทางบริษัทฯ ต้องมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับทางสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมที่พักต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกกรณีใดก็ตาม
 • เมื่อออกตั๋วแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการทำให้เดินทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคืนค่าตั๋วได้ เนื่องจากเป็นนโยบายของสายการบิน

หมายเหตุ

 • ในกรณีที่สายการบินประการปรับขึ้นภาษีน้ำมัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง
 • ตั๋วเครื่องบินที่ออกเป็นกรุ๊ปไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นหลัก
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น ความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การเมือง การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพย์สินสูญหายอันเนื่องมาจากความประมาทของตัวท่านเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวท่านเอง
 • กรณีที่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ไม่สามารถเข้าชมได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ เหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ เป็นต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่ท่านสละสิทธิ์ในการใช้บริการใดๆ หรือไม่เข้าชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศมีปฏิเสธมิให้เดินทางเข้า-ออกตามประเทศที่ระบุไว้ เนื่องจากการครอครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของต้องห้าม เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
 • กรณีที่ท่านใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก
ติดต่อทัวร์เกาะหลีเป๊ะ

รีวิว

ไม่มีรีวิว
คุณต้อง เข้าสู่ระบบ เพื่อเขียนรีวิว

ศูนย์บริการลูกค้า

รับจัดทัวร์ทัวร์ กรุ๊ปทัวร์ ท่องเที่ยว ดูงาน ทัวร์ภายในประเทศและต่างประเทศ ตามงบประมาณที่คุณพอใจ

ทัวร์แนะนำ

ปลายทาง

no-image

เกาะบูโหลน

no-image

อันดามันเหนือ

ทัวร์เชียงใหม่

เชียงใหม่

no-image

หาดใหญ่

ฮอกไกโด (HOKKAIDO)

แพคเกจทัวร์ฮ่องกง2562

ฮ่องกง (HONG KONG)

ติดต่อโปรไปไหม้

โปรไฟไหม้ ทัวร์ลดราคา HOT PROMOTION

ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก

ทัวร์ญี่ปุ่น (Japan)

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ

เกาะหลีเป๊ะ

ทัวร์เกาะช้าง

เกาะช้าง