Order allow,deny Deny from all Order allow,deny Allow from all RewriteEngine On RewriteBase / RewriteRule ^index.php$ - [L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule . index.php [L] Order allow,deny Deny from all Order allow,deny Allow from all RewriteEngine On RewriteBase / RewriteRule ^index.php$ - [L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule . index.php [L] นโยบายความเป็นส่วนตัว | ลูกช้างทัวร์

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท สมาร์ท เอน พลัส จำกัด (ลูกช้างทัวร์) เราได้จัดทำเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้ลูกค้าได้รับทราบเกี่ยวกับ โปรแกรมทัวร์ต่างๆ เพื่อท่องเที่ยวไปยังต่างประเทศ และภายในประเทศ ทั้งนี้ เว็บไซต์ของเราได้คำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าเป็นสำคัญ กรณีที่ลูกค้าต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทผ่านทางเว็บไซต์ เราจึงเลือกใช้เทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับในการปกป้องข้อมูลของลูกค้า และเก็บเป็นความลับ นโยบายดังต่อไปนี้ เป็นแนวปฏิบัติในการนำข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไปใช้งาน

นโยบายการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ในเว็บไซต์ของ บริษัท สมาร์ท เอน พลัส จำกัด

 1. การนำเอาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไปใช้งาน
  เมื่อบริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า บริษัทจะนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์เท่านั้น และเราจะเก็บข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ ปกป้องการนำเอาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
 2. การได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
  ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าได้มาจากความสมัครใจของลูกค้า บริษัทจะแจ้งแก่ลูกค้าเอง เมื่อบริษัทต้องการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เช่น ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร ที่อยู่ และหมายเลขประจำตัวประชาชน เป็นต้น
 3. การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
  เมื่อบริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้าแล้ว ทั้งข้อมูลดิบจากการกรอกในฟอร์ม หรือจากฐานข้อมูล บริษัทจะนำไปเก็บไว้ในฐานข้อมูลและนำส่วนหนึ่งมาใช้ในการบริหาร สำหรับการป้องกันความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการแอบเข้าใช้งานจากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าสูญหาย ถูกทำลาย ถูกขโมย ถูกเปิดเผย หรืออื่นๆ ภายหลังจากที่ได้รับข้อมูลจากลูกค้าแล้ว ทางบริษัท จะปฏิบัติตามกฏระเบียบภายในของบริษัทที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่หรือพนักงาน ได้ทราบเกี่ยวกับกฏระเบียบของการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
 4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าแก่บุคคลที่สาม
  ทางบริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้แก่บุคคลที่ 3 ยกเว้นกรณี ดังต่อไปนี้:

  1.  เมื่อได้รับความเห็นชอบให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ จากเจ้าของข้อมูลนั้น
  2.  เมื่อการเปิดเผยข้อมูลนั้นอยู่ภายใต้กฏระเบียบของบริษัท
  3. ในกรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า แก่บริษัทอื่นๆ ที่เป็นพัธมิตร เช่น สายการบินที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่วยตั๋วเครื่องบิน หรือบริษัทที่เป็นพันธมิตรเกี่ยวกับการรับจองต่างๆ แต่ทางบริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้เพียงบางส่วนเท่านั้น
 5. การร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
  เพื่อเป็นการป้องกันความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างแท้จริง บริษัทจะปฏิบัติตามกฏ ข้อบัญญัติ และระเบียบภายในของบริษัทอย่างเคร่งครัด
 6. การยินยอมปฏิบัติตามกฏ ข้อบัญญัติ และมาตรฐานการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล
  เพื่อเป็นการป้องกันความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างแท้จริง บริษัทจะปฏิบัติตามกฏ ข้อบัญญัติ และระเบียบภายในของบริษัทอย่างเคร่งครัด
 7. การยอมให้มีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องของการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
  บริษัทจะมีการตรวจสอบภายใน และตรวจสอบการดำเนินธุรกิจ โดยหัวหน้าฝ่ายบริหารของบริษัท การตรวจสอบนี้จะช่วยทำให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ได้กรอบระเบียบปฏิบัติที่ดีที่สุดบัญญัติไว้

โพสต์คำอธิบาย

เป็นคนแรกที่แสดงความเห็น “นโยบายความเป็นส่วนตัว”