web counter

ทัวร์ญี่ปุ่นโอซาก้าสุดฟิน 5 วัน Japan Osaka

ทัวร์ญี่ปุ่นโอซาก้า

ทัวร์ญี่ปุ่นโอซาก้าสุดฟิน 5 วัน Japan Osaka

ทัวร์ญี่ปุ่นโอซาก้า
ทัวร์ญี่ปุ่นโอซาก้า

วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง

22.00 น. พร้อมกันทีสนามบินนานาชาติดอนเมือง ชัน 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA X เจ้าหน้าทีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครือง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทีนัง จัดทีนังแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารร้อนเสิร์ฟทังขาไปและขากลับ (นําหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซือนําหนักเพิม ต้องเสียค่าใช้จ่าย)

วันทีสอง โอซาก้า – เกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน – เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญีปุ่น – วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ – อิออน จัสโก้

01.15 น. เหิรฟ้าสู่เมืองโอซาก้า ประเทศญีปุ่น โดยเทียวบินที XJ612 บริการอาหาร และเครืองดืมบนเครือง
08.40 น. เดินทางถึง สนามบินโอซาก้า หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นําท่านเดินทางสู่ เกียวโต เมืองหลวงเก่าในอดีต จากนันนําท่านชม เดินทางสู่ ศาลเจ้าเฮอัน หรือศาลเจ้าเฮอันจิงงุ ศาลเจ้าเฮอันสร้างในปี 1895 เนืองในโอกาสทีนคร เกียวโตมีอายุครบ 1,100 ปี โดยอุทิศถวายแด่จักรพรรดิองค์แรกและองค์สุดท้ายของเกียวโต ตัวศาลเจ้าถอดแบบมาจาก พระราชวังหลวงทีสร้างขึนเมือ ค.ศ. 794 และวอดลงเพราะอัคคีภัยในปี 1227 เป็นสถาปัตยกรรมแบบเฮอันซึงได้รับ อิทธิพลจากจีน ศาลเจ้าในลัทธิชินโตก็เปลียนมาสร้างตามแบบวัดในพุทธศาสนา จากทีเคยทิงเนือไม้ไว้ให้มีสีตาม ธรรมชาติก็หันมาทาสีเป็นครังแรกเมือก้าวผ่านประตูศาลเจ้าเข้าไป จะพบภาพจําลองของพระราชวังโบราณทีย่อส่วนลง มาเหลือสองในสาม มีลานหินกรวดสีขาวอันกว้างขวางทอดตรงไปยังวิหารใหญ่ไดโงะคุเด็ง (ถ้าเป็นวังจริงๆ นีก็คือทีว่า ราชการทั้งหลายทังปวง) ซึงมีเจดีย์พยัคฆ์ขาวขนาบอยู่ทางตะวันออกและตะวันตก ประตูด้านซ้ายของวิหารจะเปิดออกสู่ สวนแบบเฮอันทีออกแบบมาให้ใช้ล่องเรือและเดินเล่นได้ด้วยสะพานแบบจีน บึงนําใสและบันไดมังกร
นอกจากนียังสามารถสวมใส่ชุดประจําชาติกิโมโน (รวมค่าบริการเช่าชุดและบริการทําผม) ซึงเป็นชุดประจําชาติของ ชาวญีปุ่น สําหรับในฤดูหนาวชุดกิโมโนทีใส่นันจะใช้สําหรับสวมใส่ในหน้าหนาวโดยเฉพาะหากท่านใดกังวล
  • ความหนาวสามารถสวมใส่ฮีทเทคเพือป้องกันความหนาวได้อีกด้วยอิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพความประทับใจไปกับ ชุดกิโมโนกับสวนสวยบริเวณโดยรอบศาลเจ้าเฮอัน (ไม่รวมค่าเข้าชมสวนท่านละ 600 เยน) นําท่านเปิด ประสบการณ์ใหม่กับ พิธีชงชาญีปุ่น ซึงเป็นเอกลักษณ์ของประเทศญีปุ่นว่าด้วยการใช้เวลาอย่างสุนทรีย์ ด้วยการดืม และการชงชาผงสีเขียวหรือมัทฉะ นับตังแต่ประมาณศตวรรษที 14 ต้นฉบับของพิธีชงชา และให้ท่านได้สัมผัสกับ บรรยากาศของการจําลองเรืองราวเกียวการพบปะกันในวงสังคมเกียวกับการดืมและชงชาทีได้แพร่หลายในบรรดาชนชัน สูงในประเทศญีปุ่น จากนันอิสระให้ท่านได้เลือกซือของทีระลึกตามอัธยาศัย
เทียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นําท่านชม วัดคินคะคุจิ หรือ ปราสาททอง สร้างโดยโชกุน อาชิคางะ โยชิมิสึ เพือเป็นสถานทีพักผ่อน ต่อมาบุตรชาย ของท่านได้ดัดแปลงให้เป็นวัด แต่ปราสาทเดิมได้ถูกไฟไหม้ในปี พ.ศ.2493 และสร้างขึนใหม่เมือปี พ.ศ.2498 ปราสาท โดยรอบปิดด้วยทองคําเปลวอย่างสวยงาม ให้ท่านได้ดืมดํากับความสะอาดใสของสระนําทีสามารถสะท้อนให้เห็นภาพตัว
ปราสาทได้อย่างงดงาม จากนัน นําท่านเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า จากนันนําท่านชม เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination ณ สวนนาบะนะ ซาโตะ ธีมพาร์คสวนดอกไม้ ทีมีทุ่งดอกไม้ให้ชมตลอดทัง 4 ฤดูกาล สามารถเทียวได้ ตลอดทังปี ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงตลอดจนถึงปลายฤดูหนาว (ตุลาคม-มีนาคม) จะได้รับความนิยมมากเป็นพิเศษ เนืองจากมีไฮไลท์การประดับไฟขนาดใหญ่ทีสุดในญีปุ่น อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการแสดงไฟในหลากหลายรูป แบบ ไม่ว่าจะเป็น อุโมงค์แสงไฟ (Tunnel of Light) หรือ การประดับไฟในนํา (Water Illumination)
จากนันนําท่านช้อปปิง ณ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ห้างฯอิออน ให้ท่านได้เลือกทาน หรือเลือกซือสินค้าทีเป็นแบรนด์ ญีปุ่น อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ ร้าน 100 เยน และ หากท่านใดหลงไหลในรสชาดของคิทแคทชาเขียวสามารถหา ซือได้ทีนีได้เลย **อิสระอาหารคําตามอัธยาศัย**

วันทีสาม นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ – ทีทําการเก่าเมืองทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ

เช้า เดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า จังหวัด “ฮิดะ” จังหวัดทีอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติทีสวยงาม ผู้คนทีเป็นมิตร นํา ท่านเทียวชม เมืองทาคายาม่า ทีได้ชือว่า“ลิตเติลเกียวโต เป็นเมืองขนาดเล็กน่ารักตังอยู่ในหุบเขาทียังคงดูแลวัด ศาลเจ้า แม่นํา สะพาน ตลาดเช้า และบรรยากาศแบบเมืองเกียวโตในอดีตไว้ได้อย่างลงตัว นําท่านสู่ “หมู่บ้านชิราคา วะโกะ หมู่บ้านทีได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ท่านจะได้พบกับบ้านในแบบกัสโชสึ คุริ ซึงเป็นแบบญีปุ่นดังเดิม ชือนีได้มาจากคําว่า กัสโช ซึงแปลว่า พนมมือ ตามรูปแบบของบ้านทีหลังคาชันถึง 60 องศา มีลักษณะคล้ายสองมือทีพนมเข้าหากัน ตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกว้าง 10 เมตร ซึงโครงสร้างของบ้านสร้างขึนโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว แต่ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะทีตกมาอย่าง หนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี
เทียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนันนําชมความงามของเมืองทาคายาม่า ซึงยังคงความเป็นบ้านเมืองแบบญีปุ่นดังเดิมอย่างแท้จริง นําท่านเดินผ่าน ชม ทีทําการเก่าเมืองทาคายาม่า ไม่รวมค่าเข้าชมท่านละ 430 เยน ใช้เป็นทังทีทํางาน และทีอยู่อาศัยของผู้ว่า ราชการจังหวัดฮิดะมาเป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนโตกุกาว่า ในสมัยเอะโดะ หรือกว่า 300 ปีทีแล้ว เป็นทีทําการรัฐในยุคเอะโดะเพียงแห่งเดียวทีข้ามพ้นยุคสมัยมาได้อย่างสมบูรณ์ ซึงภายในนีประกอบด้วยบริเวณไต่สวน พิจารณาคดี ห้องขังนักโทษ โรงครัว และห้องพักของเจ้าหน้าที จากนันอิสระเดินชม เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ซึงเต็ม ไปด้วยบ้านเรือน และร้านค้าน่ารัก ๆ ทียังคงอนุรักษ์แบบของบ้านในสมัยเอะโดะกว่า 300 ปีก่อน ให้ท่านได้เลือกซือของ ทีระลึกพืนเมืองและเก็บเกียวบรรยากาศอันน่าประทับใจ ไม่ว่าจะเป็นเหล้าสาเก ซุปมิโสะชิรุ ตุ๊กตาซารุโบะโบะ ซึงเป็น ตุ๊กตาตามความเชือของคนโบราณสมัยก่อน
ค่ำ อิสระอาหารคําตามอัธยาศัย สําหรับท่านทีชืนชอบในรสชาติของเนือวัว ณ เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ มีร้าน อาหารทีเป็นสุดยอดของเนือฮิดะไม่ว่าจะมาเป็นในรูปแบบปิงย่าง ซูชิเนือฮิดะ หรือจะเป็นเนือบดชุบแป้งทอดใน นามทีเรียกกันว่า “โคโระเกะ” สําหรับท่านทีไม่ทานเนือภายในถนนเส้นนียังเต็มไปด้วยร้านโซบะ ราเมน แม้ กระทังขนมหวานของทานเล่นต่างๆให้ท่านได้ลิมลองอีกมากมาย*
ทัวร์ญี่ปุ่นโอซาก้า

วันทีสี ลานกิจกรรมหิมะ – ปราสาทโอซาก้า – ดิวตีฟรี – ช้อปปิงชินไซบาชิ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนันให้ท่านได้สนุกสนานไปกับลานกิจกรรมหิมะ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเล่นไม้กระดานเลือนได้ตามอัธยาศัย ณ ดินแดนแห่งนีทีซึงเป็นสว นสนุกขนาดใหญ่ มีกิจกรรมนอกเหนือจากการเล่นสกีมากมาย เป็นลานสกีทีมีชือเสียงท่านจะ ได้สนุกกับลานหิมะขาวโพลน ท่านทีสนใจจะเช่าอุปกรณ์เครืองเล่นสามารถติดต่อหัวหน้าทัวร์ล่วงหน้า ราคานีไม่รวมค่า เข้า , ค่าเช่าอุปกรณ์เครืองเล่นสกี สโนว์สเลด และครูฝึก ประมาณ 5,000-15,000 เยน (ลานสกีจะเปิดให้ บริการหรือไม่ ขึนอยู่กับสภาพภูมิอากาศ)
สมควรแก่เวลานําท่านท่านเดินทางสู่ โอซาก้า จากนันนําท่านเดินทางชมบริเวณโดยรอบของ ปราสาทโอซาก้า (ไม่ รวมค่าเข้าปราสาท) ซึงถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมือง สัมผัสความยิงใหญ่และชมนิทรรศการทีจัดแสดงอยู่ภายใน ซึงเล่าถึงความเป็นมาของปราสาท รวมทังประวัติและข้าวของเครืองใช้ ต่างๆของโชกุน ฮิเดโยชิโตโยโตมิ ผู้มีคําสังให้ ก่อสร้างปราสาทแห่งนี้
จากนันนําท่านช้อปปิงสินค้าเครืองสําอางค์ อาหารเสริม เครืองประดับคุณภาพดีทีร้านค้าปลอดภาษีดิวตีฟรี ย่าน ชินไซ บาชิ ย่านช้อปปิงชือดังของนคร โอซาก้า ภายในย่านนีมีร้านค้าเก่าแก่ปะปนไปกับร้านค้าอันทันสมัย และสินค้าหลาก หลายรูปแบบทังสําหรับเด็ก และผู้ใหญ่ ซึงย่านนีถือว่าเป็นย่านแสงสี และบันเทิงชันนําแห่งหนึงของนครโอซาก้า ร้านอาหารทะเลขึนชือมากมาย ซึงเสน่ห์อย่างหนึงคือ ทุกร้านจะประดับประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนีออนซึงดัดทําให้ เป็นรูปปู กุ้ง และปลาหมึก ซึงนักท่องเทียวให้ความสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็นทีระลึกอย่างมาก และร้านค้าทุกแห่ง จะ พยายามสร้างจุดเด่นให้แก่ร้านของตนให้ได้มากทีสุด เพือดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ สัญลักษณ์เด่นของย่านนีคือ ตึกรูปเครืองหมายการค้าของ กูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชือดังจากญีปุ่นนันเอง 

วันทีห้า โอซาก้า – สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 09.50 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เทียวบินที XJ613 บริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง 13.50 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
ติดต่อทัวร์เกาะหลีเป๊ะ
ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก

คุณชอบบทความนี้หรือไม่?

ให้คะแนนเลย!

/ 5. Vote count:

As you found this post useful...

Follow us on social media!

Tags:,

โพสต์คำอธิบาย

เป็นคนแรกที่แสดงความเห็น “ทัวร์ญี่ปุ่นโอซาก้าสุดฟิน 5 วัน Japan Osaka”